Statut Stowarzyszenia Kultury i Sportu "Pegaz" w Drobinie

 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kultury i Sportu""Pegaz" w Drobinie - zwane dalej "Stowarzyszeniem".
2.Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Drobinie, ul. Szkolna 3.
3.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4.Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, organizacji społecznych o tym samym bądź podobnych celach działalności i może współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą.
5.Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, Ustawą o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem
6. Stowarzyszenie współpracuje z Polskimi Związkami Sportowymi oraz działa zgodnie z własnym Statutem, Regulaminami i Uchwałami
7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Stowarzyszenie może zatrudnić osoby niebędące członkami Stowarzyszenia
9. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Drobin.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
¤ Zrzeszanie członków chcących wspierać działalność Stowarzyszenia
¤ Propagowanie kultury fizycznej wśród zrzeszonych członków i ogółu społeczeństwa
¤ Prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej w różnych dyscyplinach sportu ze wskazaniem na piłkę nożną
¤ Organizowanie zawodów lokalnych, krajowych i międzynarodowych
¤ Publikowanie materiałów propagandowych i szkoleniowych
¤ Zdobywanie środków finansowych i materialnych w celu intensyfikacji szkolenie i działań propagandowych
3. Plany działalności wynikające z celów Stowarzyszenia muszą być zgodne ze stosowanymi przepisami (Ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach oraz m.in. Prawo Podatkowe, Prawo Pracy, Prawo o działalności gospodarczej)

ROZDZIAŁ III
Członkowie - ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
¤ Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań statutowych, zadeklaruje składkę członkowską oraz zgłosi pisemną deklarację i przedłoży rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
¤ Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, zaakceptowana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
¤ Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia, jeżeli złożą pisemną deklarację i zadeklarują składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.
¤ Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych z tym, że członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. W razie odmowy przyjęcia, kandydat na członka może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
¤ Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia (z wyłączeniem członków wspierających)
¤ Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
¤ Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
¤ Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
4. Do obowiązków członka należy:
¤ Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych
¤ Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
¤ Regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej.
5. Członkowie założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.
6. Członkostwo ustaje w razie:
¤ Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
¤ Rozwiązania osoby prawnej
¤ Nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie
¤ Nie opłacenie składki członkowskiej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego
¤ Wykluczenie na skutek nie przestrzegania przepisów Statutu. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od czasu otrzymania decyzji
¤ Likwidacji lub upadłości osoby prawnej

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
¤ Walne Zebranie Członków
¤ Zarząd Stowarzyszenia
¤ Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności każdorazowej uchwały Walnego Zebrania.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w czasie głosowania jawnego. W razie równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie i w przypadku ponownej równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą.
2. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
¤ Ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia
¤ Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd
¤ Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian, przy czym wymagana jest większość 2/3 głosów obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
¤ Podejmowanie uchwał stwierdzających ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu wskutek nie uczestnictwa w jego pracach
¤ Wybór i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
¤ Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
¤ Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi
¤ Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu
¤ Ustalenie wysokości składek członkowskich
¤ Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw Zarządowi w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
¤ Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
¤ Powoływanie przewodniczących i członków stałych oraz doraźnych komisji
¤ Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia planów pracy tych organów
3. W Walnym Zebraniu uczestniczą również przedstawiciele osób prawnych i osoby fizyczne będący członkami wspierającymi Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym
4. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
A. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd
¤ Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
A. Z własnej inicjatywy
B. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
C. Na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane
7. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być doręczone jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
8. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Drugi termin posiedzenia może odbyć się w tym samym dniu, lecz co najmniej 30 minut później, co należy podać w zawiadomieniu o posiedzeniu.
9. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków. Do zakresu działania zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
2. Ustalenie wewnętrznej organizacji Zarządu
3. Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie projektów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia
4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu
5. Kierowanie i zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie i nabywanie ruchomych i nieruchomych składników majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania kredytów i innych zobowiązań stosownie do uchwał Walnego Zebrania
7. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Stowarzyszenia
8. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia
10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania, w ciągu 7 dni po dokonanym wyborze Zarządu wybierają pośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i są zwoływane przez Prezesa
4. Pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno być doręczone wraz z proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Prezes Zarządu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu pełnomocników osób prawnych - członków wspierających, także inne osoby
6. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i innych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie dokumentów przez dwóch członków Zarządu z następujących funkcji: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Do zakresu jej działalności należy:
¤ Kontrola działalności Stowarzyszenia. Komisja jest zobowiązana, co najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie gospodarki finansowej
¤ Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności i z wnioskami dotyczącymi udzielania (lub odmowę udzielania) absolutorium Zarządowi
¤ Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli dotyczących działalności Stowarzyszenia
¤ Prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, obowiązków także prawo zwołania posiedzenia Zarządu. Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania
¤ Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się, co najmniej 2 razy w roku
4. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym
5. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców
6. Komisja składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności

ROZDZIAŁ VIII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
¤ Wpływy ze składek członkowskich
¤ Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
¤ Wpływy z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej i inne
3. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i innych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie dokumentów przez dwóch członków Zarządu z następujących funkcji: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.
4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu z następujących funkcji: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.
5. Rokiem budżetowym i gospodarczym jest rok kalendarzowy

ROZDZIAŁ IX
Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianach Statutu wymaga większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
3. W razie niestawiennictwa 50 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób
5. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia